Sa­la­ris­sen

Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie voor MKB en grootbedrijven

Het voe­ren van een sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie is een nauw­keu­ri­ge be­zig­heid en kost een hoop tijd. Om meer tijd over te hou­den voor je be­drijfs­voe­ring, kun je de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie uit­be­ste­den. Zo be­spaar je veel tijd. Niet al­leen aan de uit­voer er­van, maar ook aan het bij­hou­den van ken­nis en wij­zi­gin­gen in ar­beids­recht en ca­o’s. Het is een he­le ge­rust­stel­ling als de ex­perts van ASB ad­vies je sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie over­ne­men en zor­gen voor de cor­rec­te en vlot­te afhandeling.

Geen en­ke­le on­der­ne­ming is het­zelf­de. Daar­om wer­ken wij met pak­ket­ten op maat ge­maakt, ge­heel af­ge­stemd op de wen­sen van de klant in com­bi­na­tie met ons ad­vies wat het bes­te voor je be­drijf is! Zo ben je ver­ze­kerd van een op­los­sing wat jouw het bes­te is!

Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie op maat

Voor meer­de­re ad­mi­ni­stra­tie­kan­to­ren voe­ren wij de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie uit voor hun klan­ten. Dit kan als tij­de­lij­ke op­los­sing voor het op­van­gen van (lang­du­ri­ge) ziek­te en zwan­ger­schap, maar na­tuur­lijk kun­nen we ook voor de lan­ge ter­mijn een sa­men­wer­king aan­gaan! Je con­ti­nu­ï­teit wordt hier­mee ge­waar­borgd en je haalt hier­mee een sa­la­ris­ex­pert in huis!

Voor­de­len:
• Je con­ti­nu­ï­teit wordt ge­waar­borgd
• Een sa­la­ris­ex­pert met een up-to-da­te ken­nis van het vak
• Een sa­la­ris­strook te­gen een vast ge­re­du­ceerd ta­rief
• Bel ons voor een af­spraak voor een per­soon­lijk ge­sprek, kij­ken we of het klikt!

Voor­de­len

• 24/7 on­li­ne in­zicht in je sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie
• Een vast aan­spreek­punt met ken­nis van za­ken
• Sig­na­le­ring van be­lang­rij­ke wij­zi­gen
• Een­vou­di­ge ver­lof- en verzuimregistratie

Al in­te­res­sant van­af één loonstrook

De kos­ten van on­ze sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie zijn ge­ba­seerd op het aan­tal loon­stro­ken dat wij voor je ver­zor­gen. Hier­door is on­ze sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie in­te­res­sant voor zo­wel gro­te als klei­ne bedrijven.