As­sis­tent accountant

Wil jij on­der­ne­mers in­spi­re­ren en fa­ci­li­te­ren? Als as­sis­tent ac­coun­tant ben je een be­lang­rijk aan­spreek­punt voor de on­der­ne­mer. Jij bent de fi­nan­ci­ë­le ex­pert en geeft in­hou­de­lij­ke in­put waar de on­der­ne­mer mee ver­der kan.

Over ons

Denk je dat we van die ste­reo­ty­pe boek­hou­ders zijn, met een spen­cer aan, een bril op en een re­ken­ma­chi­ne in de hand? Nee, hoor. En we zijn ook geen groot kan­toor, waar klan­ten num­mers zijn en me­de­wer­kers voor­al de­cla­ra­be­le uren moe­ten schrij­ven. Wij zijn een laag­drem­pe­lig kan­toor met een per­soon­lij­ke aanpak.

Daar­naast vin­den wij di­gi­ta­li­se­ring en au­to­ma­ti­se­ring erg be­lang­rijk. De ge­he­le boek­hou­ding wordt di­gi­taal verwerkt.

Wat ga je doen:

• Ui­ter­aard ben je het pri­mai­re aan­spreek­punt voor je ei­gen klanten;

• Zelf­stan­dig jaar­re­ke­nin­gen sa­men­stel­len voor cliënten;

• Voor­be­rei­den van de fis­ca­le aan­gif­tes (IB en VPB);

• Voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den voor (fis­ca­le) adviesopdrachten;

Wat wij vragen:

HBO werk- en denkniveau;

• Fi­nan­ci­ë­le kennis;

• Ken­nis van fintech-ontwikkelingen;

• Bre­de ba­sis­ken­nis van di­ver­se adviesgebieden;

• Branchekennis/​ervaring

• Af­fi­ni­teit met in­for­ma­tie­ver­wer­king en automatisering

Wat wij bieden:

• Een markt­con­form sa­la­ris tus­sen de €2500-€3500;

• Een ar­beids­con­tract voor mi­ni­maal 32 uur per week met uit­ein­de­lijk de in­ten­tie op een con­tract voor on­be­paal­de tijd;

• Pri­ma se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, waar­on­der ook een te­le­foon- in­ter­net- en reiskostenvergoeding

• Maar bo­ven­al een goe­de sfeer met fij­ne collega’s!


Mail je CV met mo­ti­va­tie­brief naar San­der Roe­le­veld Sander@​ASBAdvies.​nl

Men­sen en cijfers

ASB Ad­vies is ge­richt op kor­te lij­nen, per­soon­lijk con­tact en be­trouw­ba­re hel­de­re adviezen.

Wij zijn een laag­drem­pe­lig kan­toor en on­ze werk­wij­ze is klant­ge­richt, over­zich­te­lijk, be­trok­ken en flexibel.