Assistent accountant

Wil jij onderne­mers inspir­eren en faciliteren? Als assis­tent accoun­tant ben je een belan­grijk aanspreekpunt voor de onderne­mer. Jij bent de finan­ciële expert en geeft inhoudelijke input waar de onderne­mer mee verder kan.

Over ons

Denk je dat we van die stereo­type boekhoud­ers zijn, met een spencer aan, een bril op en een reken­ma­chine in de hand? Nee, hoor. En we zijn ook geen groot kan­toor, waar klanten num­mers zijn en medew­erk­ers vooral declar­a­bele uren moeten schri­jven. Wij zijn een laag­drem­pelig kan­toor met een per­soon­lijke aanpak.

Daar­naast vin­den wij dig­i­talis­er­ing en automa­tis­er­ing erg belan­grijk. De gehele boekhoud­ing wordt dig­i­taal verwerkt.

Wat ga je doen:

• Uit­er­aard ben je het pri­maire aanspreekpunt voor je eigen klanten;

• Zelf­s­tandig jaar­rekenin­gen samen­stellen voor cliënten;

• Voor­berei­den van de fis­cale aangiftes (IB en VPB);

• Voor­berei­dende werkza­amhe­den voor (fis­cale) adviesopdrachten;

Wat wij vragen:

• HBO werk- en denkniveau;

• Finan­ciële kennis;

• Ken­nis van fintech-ontwikkelingen;

• Brede basisken­nis van diverse adviesgebieden;

• Branchekennis/ervaring

• Affiniteit met infor­matiev­er­w­erk­ing en automatisering

Wat wij bieden:

• Een mark­t­con­form salaris tussen de €2500-€3500;

• Een arbei­d­scon­tract voor min­i­maal 32 uur per week met uitein­delijk de inten­tie op een con­tract voor onbepaalde tijd;

• Pri­ma secundaire arbei­dsvoor­waar­den, waaron­der ook een tele­foon- inter­net- en reiskostenvergoeding

• Maar bove­nal een goede sfeer met fijne collega’s!


Mail je CV met moti­vatiebrief naar Sander Roeleveld Sander@ASBAdvies.nl

Mensen en cijfers

ASB Advies is gericht op korte lij­nen, per­soon­lijk con­tact en betrouw­bare heldere adviezen.

Wij zijn een laag­drem­pelig kan­toor en onze werk­wi­jze is klant­gericht, overzichtelijk, betrokken en flexibel.