Belastingen

Welcome to the Jungle

Lat­en we eerlijk zijn: nie­mand betaalt graag belast­ing. En we betal­en al hele­maal niet graag meer belast­ing dan nodig is. Maar het valt niet mee om je een weg te banen door het oer­woud van belast­in­gregels. Laat ons dat daarom voor u doen. Houdt u zich bezig met uw core-busi­ness? Doen wij dat ook.

Wat kunnen wij voor u doen? Wij bespreken het graag met u.

De belastingadviseurs van ASB Advies

Bij ASB Advies werken ver­schil­lende belastin­gad­viseurs. Ze ken­nen de fis­cale wet- en regel­gev­ing op hun duim­p­je. Ook weten ze pre­cies waar ze, bin­nen de gren­zen van de wet, belast­ingvo­ordeel voor u kun­nen behalen. Wij werken natu­urlijk vol­gens de regels van onze beroep­sor­gan­isatie en daar hoort hor­i­zon­taal toezicht bij.

Wat kunnen we voor u doen?

Nou, bijvoor­beeld… u advis­eren welke rechtsvorm in uw geval en op dit moment de beste is. Uw aangiften ver­zor­gen van omzetbe­last­ing, inkom­sten­be­last­ing en ven­nootschaps­be­last­ing tot suc­cessieaangifte en div­i­dend­be­last­ing. De fis­cale struc­tu­ur van uw bedri­jf opti­malis­eren, aankoop, fusies, over­names en verkoop van bedri­jven begelei­den (ook: fam­i­liebedri­jven). En natu­urlijk advies geven over hoe u uw privé-ver­mo­gen kunt bescher­men tegen zake­lijke risico’s (en andersom).