Be­las­tin­gen

Wel­co­me to the Jungle

La­ten we eer­lijk zijn: nie­mand be­taalt graag be­las­ting. En we be­ta­len al he­le­maal niet graag meer be­las­ting dan no­dig is. Maar het valt niet mee om je een weg te ba­nen door het oer­woud van be­las­ting­re­gels. Laat ons dat daar­om voor u doen. Houdt u zich be­zig met uw co­re-bu­si­ness? Doen wij dat ook.

Wat kun­nen wij voor u doen? Wij be­spre­ken het graag met u.

De be­las­ting­ad­vi­seurs van ASB Advies

Bij ASB Ad­vies wer­ken ver­schil­len­de be­las­ting­ad­vi­seurs. Ze ken­nen de fis­ca­le wet- en re­gel­ge­ving op hun duim­pje. Ook we­ten ze pre­cies waar ze, bin­nen de gren­zen van de wet, be­las­ting­voor­deel voor u kun­nen be­ha­len. Wij wer­ken na­tuur­lijk vol­gens de re­gels van on­ze be­roeps­or­ga­ni­sa­tie en daar hoort ho­ri­zon­taal toe­zicht bij.

Wat kun­nen we voor u doen?

Nou, bij­voor­beeld… u ad­vi­se­ren wel­ke rechts­vorm in uw ge­val en op dit mo­ment de bes­te is. Uw aan­gif­ten ver­zor­gen van om­zet­be­las­ting, in­kom­sten­be­las­ting en ven­noot­schaps­be­las­ting tot suc­ces­sie­aan­gif­te en di­vi­dend­be­las­ting. De fis­ca­le struc­tuur van uw be­drijf op­ti­ma­li­se­ren, aan­koop, fu­sies, over­na­mes en ver­koop van be­drij­ven be­ge­lei­den (ook: fa­mi­lie­be­drij­ven). En na­tuur­lijk ad­vies ge­ven over hoe u uw pri­vé-ver­mo­gen kunt be­scher­men te­gen za­ke­lij­ke risico’s (en andersom).