Administratie

Zeg maar dag tegen je schoenendoos

De dagen van de spreek­wo­ordelijke schoe­nen­doos zijn geteld. Meer en meer bedri­jven, stichtin­gen en verenigin­gen boeken hun eigen admin­is­tratie in. Wij hoeven dan alleen nog maar de con­t­role te doen. Vin­den we dat jam­mer? Nou, nee, eigen­lijk niet. Want zo houden we meer tijd over voor de din­gen die we écht leuk vinden.

Bent u op zoek naar een administratiekantoor dat écht met u meedenkt? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

ASB Advies, administratie
De klant verder helpen

Ons hart gaat sneller klop­pen als we het gevoel hebben deel uit te mak­en van de busi­ness van onze klant. Als we een rol mogen spe­len in de ontwik­kel­ing van de onderne­m­ing, de sticht­ing of de verenig­ing. Daarom staan we graag naast de onderne­mer of naast het bestu­ur. Dan weten we wat er speelt en kun­nen we echt met ze spar­ren. Ze een spiegel voorhouden. Ze adviseren.

Wij spreken cijfertaal

Wij lev­eren onze klanten regel­matig rap­portages aan. Denk aan jaar­rekenin­gen, begrotin­gen, liq­uiditeit­sprog­noses en resul­taten­overzicht­en. Dan is het niet de bedoel­ing dat die cijfer­t­jes in een diepe lade verd­wi­j­nen. Als je de taal van de cijfers spreekt, zoals wij, dan kun­nen die cijfers je van alles vertellen.

Vertrouwd en betrouwbaar

Bij ASB Advies staan we naast onze klanten. Bij mooi weer én als het kli­maat tegen­z­it. Ook als de bomen tot in de hemel lijken te groeien, bli­jven wij kri­tisch meek­ijken. Want dat beschouwen wij als onze verantwoordelijkheid.

Zo zijn wij kind aan huis bij veel fam­i­liebedri­jven. Wij staan hen ook bij als er belan­grijke beslissin­gen genomen moeten wor­den, bijvoor­beeld over bedri­jf­sopvol­ging. Onze rol is om de ver­schil­lende afweg­in­gen met de fam­i­lie te bespreken, en de klant te advis­eren over de con­se­quen­ties van keuzes en beslissin­gen. Onze klanten waarderen het dat ze alti­jd op ons kun­nen vertrouwen.