Ad­mi­ni­stra­tie

Zeg maar dag te­gen je schoenendoos

De da­gen van de spreek­woor­de­lij­ke schoe­nen­doos zijn ge­teld. Meer en meer be­drij­ven, stich­tin­gen en ver­e­ni­gin­gen boe­ken hun ei­gen ad­mi­ni­stra­tie in. Wij hoe­ven dan al­leen nog maar de con­tro­le te doen. Vin­den we dat jam­mer? Nou, nee, ei­gen­lijk niet. Want zo hou­den we meer tijd over voor de din­gen die we écht leuk vinden.

Bent u op zoek naar een ad­mi­ni­stra­tie­kan­toor dat écht met u mee­denkt? Maak dan een af­spraak voor een kennismakingsgesprek.

ASB Advies, administratie
De klant ver­der helpen

Ons hart gaat snel­ler klop­pen als we het ge­voel heb­ben deel uit te ma­ken van de bu­si­ness van on­ze klant. Als we een rol mo­gen spe­len in de ont­wik­ke­ling van de on­der­ne­ming, de stich­ting of de ver­e­ni­ging. Daar­om staan we graag naast de on­der­ne­mer of naast het be­stuur. Dan we­ten we wat er speelt en kun­nen we echt met ze spar­ren. Ze een spie­gel voor­hou­den. Ze adviseren.

Wij spre­ken cijfertaal

Wij le­ve­ren on­ze klan­ten re­gel­ma­tig rap­por­ta­ges aan. Denk aan jaar­re­ke­nin­gen, be­gro­tin­gen, li­qui­di­teits­prog­no­ses en re­sul­ta­te­n­over­zich­ten. Dan is het niet de be­doe­ling dat die cij­fer­tjes in een die­pe la­de ver­dwij­nen. Als je de taal van de cij­fers spreekt, zo­als wij, dan kun­nen die cij­fers je van al­les vertellen.

Ver­trouwd en betrouwbaar

Bij ASB Ad­vies staan we naast on­ze klan­ten. Bij mooi weer én als het kli­maat te­gen­zit. Ook als de bo­men tot in de he­mel lij­ken te groei­en, blij­ven wij kri­tisch mee­kij­ken. Want dat be­schou­wen wij als on­ze verantwoordelijkheid.

Zo zijn wij kind aan huis bij veel fa­mi­lie­be­drij­ven. Wij staan hen ook bij als er be­lang­rij­ke be­slis­sin­gen ge­no­men moe­ten wor­den, bij­voor­beeld over be­drijfs­op­vol­ging. On­ze rol is om de ver­schil­len­de af­we­gin­gen met de fa­mi­lie te be­spre­ken, en de klant te ad­vi­se­ren over de con­se­quen­ties van keu­zes en be­slis­sin­gen. On­ze klan­ten waar­de­ren het dat ze al­tijd op ons kun­nen vertrouwen.