Ad­mi­ni­stra­tie

De da­gen van de spreek­woor­de­lij­ke schoe­nen­doos zijn ge­teld. Meer en meer be­drij­ven, stich­tin­gen en ver­e­ni­gin­gen boe­ken hun ei­gen ad­mi­ni­stra­tie in. Wij hoe­ven dan al­leen nog maar de con­tro­le te doen. Vin­den we dat jam­mer? Nou, nee, ei­gen­lijk niet. Want zo hou­den we meer tijd over voor de din­gen die we écht leuk vinden.

Sa­la­ris­sen

Zoek je een be­trouw­baar kan­toor die jouw sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie re­gelt? En dat snel, cor­rect en na­tuur­lij­ke te­gen een aan­trek­ke­lij­ke all-in prijs? Dan ben je bij ASB Ad­vies aan het juis­te adres! Dat is dus in­clu­sief al­le bij­be­ho­ren­de maand- en jaar werk­zaam­he­den. Wij wer­ken voor het MKB als groot­be­drijf, maar ook voor ad­mi­ni­stra­tie- en accountantskantoren.

be­las­tin­gen

La­ten we eer­lijk zijn: nie­mand be­taalt graag be­las­ting. En we be­ta­len al he­le­maal niet graag meer be­las­ting dan no­dig is. Maar het valt niet mee om je een weg te ba­nen door het oer­woud van be­las­ting­re­gels. Laat ons dat daar­om voor u doen. Houdt u zich be­zig met uw co­re-bu­si­ness? Doen wij dat ook.

Wat kun­nen wij voor u betekenen?

Ty­pisch ASB

Kort en krach­tig, per­soon­lijk en prak­tisch. Dat vin­den on­ze klan­ten ook fijn.

Het gros van on­ze klan­ten komt van de Utrecht­se Heu­vel­rug of uit de Krom­me Rijn­streek. Zelf zijn wij ge­ves­tigd in Odijk. Kom ge­rust eens langs om ken­nis te maken!

A‑typisch ad­mi­ni­stra­tie­kan­toor

Wij heb­ben een ge­wel­dig leuk vak. Nee, echt! Waar­om lacht u nou?

Denkt u dat we van die ste­reo­ty­pe boek­hou­ders zijn, met een spen­cer aan, een bril op en een re­ken­ma­chi­ne in de hand? Nee, hoor. En we zijn ook geen groot kan­toor, waar klan­ten num­mers zijn en me­de­wer­kers voor­al de­cla­ra­be­le uren moe­ten schrij­ven. Wij zijn een laag­drem­pe­lig kan­toor met een per­soon­lij­ke aanpak.

Vraag het ons. Dan leg­gen we u graag uit wat het ver­schil is, wat de wet­te­lij­ke ver­eis­ten zijn, en… wat voor u de bes­te op­los­sing is

Men­sen en cijfers

ASB Ad­vies is ge­richt op kor­te lij­nen, per­soon­lijk con­tact en be­trouw­ba­re hel­de­re adviezen.

Wij zijn een laag­drem­pe­lig kan­toor en on­ze werk­wij­ze is klant­ge­richt, over­zich­te­lijk, be­trok­ken en flexibel.

Even ken­nis­ma­ken?

Dit zijn uw adviseurs

Gerhard Roeterd ASB Advies

Ger­hard Roeterd

Sander Roeleveld ASB Advies

San­der Roeleveld