Disclaimer

Hoe maakt u gebruik van deze website?

ASB Advies

Aansprakelijkheid

De op deze web­site getoonde infor­matie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprake­lijkheid aan­vaard voor onvolledi­ge en/of incor­recte infor­matie en voor het niet cor­rect func­tioneren van deze web­site. Hoewel ASB Advies alles in het werk stelt om mis­bruik te voorkomen, is ASB Advies niet aansprake­lijk voor infor­matie en/of bericht­en die door gebruik­ers van de web­site via inter­net wor­den ver­zon­den. ASB Advies kan niet ver­ant­wo­ordelijk wor­den gesteld wan­neer virussen op deze web­site zouden voorkomen. Even­min kan ASB Advies ver­ant­wo­ordelijk wor­den gesteld voor de inhoud, het gebruik en het func­tioneren van de web­sites die met deze web­site zijn gelinkt.

Intellectueel eigendom

De op deze web­site getoonde infor­matie, waaron­der tek­sten, foto’s, grafisch mate­ri­aal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigen­dom van of in licen­tie bij de opdracht­gev­er van de site, en wor­den bescher­md door auteursrecht, merken­recht en/of enig ander intel­lectueel eigen­dom­srecht. Deze infor­matie bli­jft eigen­dom van de opdracht­gev­er of der­den. De inhoud van deze web­site mag alleen wor­den gebruikt voor niet-com­mer­ciële doelein­den. Het is de gebruik­er van de web­site niet toeges­taan de inhoud van de web­site op eniger­lei wijze te verveelvoudi­gen, bijvoor­beeld door de inhoud door te sturen of te dis­tribueren dan wel (tegen ver­goed­ing) beschik­baar te stellen aan der­den zon­der vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming van ASB Advies.

Databescherming

ASB Advies respecteert de pri­va­cy van elke bezoek­er aan deze site. Hier­na wordt beschreven hoe ASB Advies gegevens verza­melt en hoe die gegevens gebruikt worden.


Privacy

Alle per­soon­s­gegevens, die u via deze web­site ver­strekt, wor­den behan­deld con­form de vigerende wet­gev­ing op het gebied van de pri­va­cy. Gegevens zullen nim­mer aan der­den ter hand wor­den gesteld. 

Persoonsgegevens

ASB Advies verza­melt geen per­soon­s­gegevens ten­z­ij deze op vri­jwillige basis wor­den ver­strekt. Met het invullen en ver­s­turen vaneen for­muli­er, of het verzen­den van een e‑mail geeft een bezoek­er ASB Advies toestem­ming zijn of haar per­soon­lijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het ver­lenen van aangevraagde infor­matie en dien­sten en voor het gebruik voor sta­tis­tis­che doeleinden. 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie 

In som­mige gevallen zal ASB Advies gegevens verza­me­len van niet-per­soon­lijke aard, zoals welke ver­sie brows­er of com­put­er oper­at­ing sys­tem een bezoek­er gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stem­men op de wensen en voorkeuren van de bezoekers

Geschillen

Bij eventuele geschillen gere­la­teerd aan deze web­site is het Ned­er­lands recht van toepassing. 

Wijzigingen

Wij behouden het recht deze dis­claimer op elk moment, zon­der ken­nis­gev­ing, te wijzi­gen. Wan­neer u ver­vol­gens gebruik bli­jft mak­en van deze web­site bent u automa­tisch gebon­den aan de voor­waar­den van de gewi­jzigde disclaimer.