Dis­clai­mer

Hoe maakt u ge­bruik van de­ze website?

ASB Ad­vies

Aan­spra­ke­lijk­heid

De op de­ze web­si­te ge­toon­de in­for­ma­tie is met de grootst mo­ge­lij­ke zorg sa­men­ge­steld. Er wordt ech­ter geen en­ke­le aan­spra­ke­lijk­heid aan­vaard voor on­vol­le­di­ge en/​of in­cor­rec­te in­for­ma­tie en voor het niet cor­rect func­ti­o­ne­ren van de­ze web­si­te. Hoe­wel ASB Ad­vies al­les in het werk stelt om mis­bruik te voor­ko­men, is ASB Ad­vies niet aan­spra­ke­lijk voor in­for­ma­tie en/​of be­rich­ten die door ge­brui­kers van de web­si­te via in­ter­net wor­den ver­zon­den. ASB Ad­vies kan niet ver­ant­woor­de­lijk wor­den ge­steld wan­neer vi­rus­sen op de­ze web­si­te zou­den voor­ko­men. Even­min kan ASB Ad­vies ver­ant­woor­de­lijk wor­den ge­steld voor de in­houd, het ge­bruik en het func­ti­o­ne­ren van de web­si­tes die met de­ze web­si­te zijn gelinkt.

In­tel­lec­tu­eel eigendom

De op de­ze web­si­te ge­toon­de in­for­ma­tie, waar­on­der tek­sten, fo­to’s, gra­fisch ma­te­ri­aal, mer­ken, logo’s en (handels)namen, zijn ei­gen­dom van of in li­cen­tie bij de op­dracht­ge­ver van de si­te, en wor­den be­schermd door au­teurs­recht, mer­ken­recht en/​of enig an­der in­tel­lec­tu­eel ei­gen­doms­recht. De­ze in­for­ma­tie blijft ei­gen­dom van de op­dracht­ge­ver of der­den. De in­houd van de­ze web­si­te mag al­leen wor­den ge­bruikt voor niet-com­mer­ci­ë­le doel­ein­den. Het is de ge­brui­ker van de web­si­te niet toe­ge­staan de in­houd van de web­si­te op eni­ger­lei wij­ze te ver­veel­vou­di­gen, bij­voor­beeld door de in­houd door te stu­ren of te dis­tri­bu­e­ren dan wel (te­gen ver­goe­ding) be­schik­baar te stel­len aan der­den zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van ASB Advies.

Da­ta­be­scher­ming

ASB Ad­vies res­pec­teert de pri­va­cy van el­ke be­zoe­ker aan de­ze si­te. Hier­na wordt be­schre­ven hoe ASB Ad­vies ge­ge­vens ver­za­melt en hoe die ge­ge­vens ge­bruikt worden.


Pri­va­cy

Al­le per­soons­ge­ge­vens, die u via de­ze web­si­te ver­strekt, wor­den be­han­deld con­form de vi­ge­ren­de wet­ge­ving op het ge­bied van de pri­va­cy. Ge­ge­vens zul­len nim­mer aan der­den ter hand wor­den gesteld. 

Per­soons­ge­ge­vens

ASB Ad­vies ver­za­melt geen per­soons­ge­ge­vens ten­zij de­ze op vrij­wil­li­ge ba­sis wor­den ver­strekt. Met het in­vul­len en ver­stu­ren van­een for­mu­lier, of het ver­zen­den van een e‑mail geeft een be­zoe­ker ASB Ad­vies toe­stem­ming zijn of haar per­soon­lij­ke ge­ge­vens op te slaan en te ge­brui­ken voor het ver­le­nen van aan­ge­vraag­de in­for­ma­tie en dien­sten en voor het ge­bruik voor sta­tis­ti­sche doeleinden. 

Au­to­ma­tisch ver­gaar­de niet-per­soon­lij­ke identificatie-informatie 

In som­mi­ge ge­val­len zal ASB Ad­vies ge­ge­vens ver­za­me­len van niet-per­soon­lij­ke aard, zo­als wel­ke ver­sie brow­ser of com­pu­ter ope­ra­ting sy­s­tem een be­zoe­ker ge­bruikt, IP-adres­sen toe­ge­we­zen door pro­vi­ders, etc. De­ze ge­ge­vens hel­pen ons de si­te be­ter af te stem­men op de wen­sen en voor­keu­ren van de bezoekers

Ge­schil­len

Bij even­tu­e­le ge­schil­len ge­re­la­teerd aan de­ze web­si­te is het Ne­der­lands recht van toepassing. 

Wij­zi­gin­gen

Wij be­hou­den het recht de­ze dis­clai­mer op elk mo­ment, zon­der ken­nis­ge­ving, te wij­zi­gen. Wan­neer u ver­vol­gens ge­bruik blijft ma­ken van de­ze web­si­te bent u au­to­ma­tisch ge­bon­den aan de voor­waar­den van de ge­wij­zig­de disclaimer.